Klub chovatelů teriérů

Účel zkoušky

Držení dobře vycvičeného a přezkoušeného loveckého teriera je předpokladem správného výkonu práva  myslivosti v honitbě nejen v ČR , ale ve všech zemích FCI. Zásadním účelem Zkoušky teriérů -  práce po výstřelu  je zajištění jednotné vycvičenosti   pro praktický výkon myslivosti v členských klubech chovatelů teriérů FCI. Zkouška odpovídá Mezinárodní zkoušce teriérů – práce po výstřelu a se souhlasem FCI na ní může být navrhován CACIT. 

 

Podmínky pro přijetí

Mezinárodní zkoušky teriérů -  práce po výstřelu s udělením CACIT  se mohou zúčastnit pouze teriéři s průkazem původu uznaným FCI s věkovou hranicí nad  15 měsíců.Pes musí mít vykonanou zkoušku z norování a jednu zkoušku z lovecké upotřebitelnosti .Majitelé a vůdci musí být členy klubů teriérů v členských zemích FCI .

 

Vypsání zkoušek

O pořadatelství těchto zkoušek se mohou ucházet členské země FCI, zkoušky mohu být organizovány ve 3 zemích v jednom roce a musí být oznámeny na FCI, organizátorská země, klub zastřešující chov teriérů v dané zemi je povinen seznámit všechny členské země o organizaci těchto zkoušek včas. Propozice musí být vyhlášeny nejpozději 3 měsíce před termínem zkoušek.Organizátor je povinen v propozicích uvést :

 • místo a datum zkoušek
 • adresa pořadatele
 • uzávěrka přihlášek
 • startovné
 • odkaz na zákonná ustanovení o použití zbraně
 • oznámení, zda divoká či vlečená zvěř bude zajištěna pořadatelem
 • ustanovení, zda pachové stopy budou tupovány nebo kapány.

 

Pořadatel

Pořádání zkoušek je ustanoveno vždy vypisujícím klubem.Pořadatel zkoušek odpovídá za přípravu,průběh a výkon zkoušek.Pořadatel může přijmout ke zkoušce maximálně 24 psů.

 

Vrchní rozhodčí

Zahajuje zkoušky krátkým projevem. Losuje psy do skupin a odpovídá za správnost a objektivitu při losování.Rozděluje rozhodčí pro jednotlivé skupiny a disciplíny a po dohodě s pořadateli určí průběh zkoušek.

 

Rozhodčí

Pro každou zkoušenou skupinu se nasazují 2 uznávaní rozhodčí , kteří musí být členy některého teriérského klubu (KCHT,KCHJGT,KCHF) s  kvalifikací pro PZ , LZ, VZ malých plemen a norování.Není přípustné, aby rozhodčí hodnotil psa rodinných příslušníků.

 

Protesty

Vznést protest může pouze psovod,který se účastní zkoušky.

- protest je omezen pouze na chyby a omyly v přípravě a provedení zkoušek, kterých se dopustil pořadatel,vedení zkoušek, rozhodčí a pomocníci.

 • připomínky k svobodnému hodnocení rozhodčích nemohou být předmětem protestu,nejde-li však o zjevné zneužití práva rozhodčího jím samým.
 • právo vznést protest končí 30 minut po udělení klasifikace. Současně s protestem se skládá jistina ve výši 2.000,- Kč,ta propadne,bude-li protest jako bezdůvodný zamítnut.
 • o protestu rozhoduje vrchní rozhodčí po posouzení s ostatními rozhodčími dané skupiny.

 

Pořadí

O pořadí pachových prací rozhoduje los. U všech ostatních disciplín určuje jejich pořadí rozhodčí a to s ohledem na přiměřenost a místní podmínky. Kdo se na výzvu ke zkoušce nedostaví,ztrácí nárok na další účast na zkouškách.

 

Zkoušené disciplíny

Vodění na řemeni – šoulačka – odložení a střelba

Tyto disciplíny je třeba provést s každým psem na jeden zápřah.

 

Vodění na řemeni

Vodění na řemeni se přezkušuje, jako samostatná disciplina, v hustém lesním porostu.  Pes na řemeni nesmí v žádném případě omezovat vůdce a musí jít na správné straně u nohy nebo za patami.Vůdce se nesmí při této práci dotýkat rukou vodítka.Hlasité povely jakož i intensivní působení vůdce snižuje výsledek.

 

Šoulačka – práce volně , následování – na řemeni

Tato zkouška probíhá na přehledném místě,na cestě či prostranství v blízkosti houštiny. Před zahájením práce musí vůdce oznámit zda hodlá „šoulačku“ provést nebo „na řemeni“ to znamená následování .Vůdce by měl „šoulačku“ nebo následování  provést na 120 kroků dlouhé trase. Musí se nejméně 3 krát zastavit, přičemž pes na jeho tichý povel nebo posunek sedne nebo lehne. Při pokračování v práci, se pes pohybuje u nohy. Vykonává-li práci na řemeni – následování, vždy  na prověšeném řemeni. Silné ovlivňování vůdcem snižuje výsledek.

 

Odložení a střelba  (limit 6 minut)

 1. na vlno nebo na volno u předmětu
 2. na řemeni

Vůdce odloží na tichý povel nebo posunek psa,vzdálí se doprovázen rozhodčím z dohledu. Po 2 minutách čekání dojde k výstřelu. O další 2 minuty padne 2. výstřel. Psovod musí další 2 minuty čekat než si odvede psa. Pes se musí chovat klidně a zůstat na svém místě. Před výstřelem může psovod jednou opravit psa,aniž by to snižovalo hodnocení. Hlasitý štěkot snižuje hodnocení. Jestliže se pes vzdálí z místa před výstřelem,práce se ukončí a je hodnocena známkou „0“.

Pes,který neobstojí při této zkoušce může dostat pouze III. Cenu. Musí být při vytažení „ lišky z nory“ ohodnocen dostatečnou známkou (známka 2 při vlečení na volno popř. 3 při vlečení na vodítku).

 

- základní ukazatele hodnocení

  odložení na volno

    známka 4 : Až do ukončení práce se musí pes chovat klidně a zůstat na určeném místě ležet       

                       nebo sedět.

známka  3 : Pes se musí chovat klidně,postaví se však a přitom zůstává na svém místě.

známka  2 : Pes se zvedne a vzdálí se max. 10 m a zůstává až do návratu psovoda,musí              

                    přitom zůstat klidný.

známka   1 : Pes opustí místo a pomalu následuje psovoda,sedne si popřípadě znovu lehne

                    jakmile zjistí přítomnost psovoda,musí se přitom chovat zřetelně klidně.

známka   0 :Pes se vzdálí dřív než padne výstřel,nebo se po výstřelu chová neustále hlasitě

                   popř. se osamostatní.

odložení na vodítku

Pes musí být přivázán dlouhým vodítkem ke stromu.

 

známka  4 : Jako při odložení na volno.

známka  3 : Jako při odložení na volno.

známka  2 : Pes chce učinit krok,zůstává však když zjistí,že to nejde,ale chová se klidně.

známka  1 : Pes škube vodítkem,ihned se však vrací na místo jakmile zjistí,že je připoután.

                   Chová se přitom zřetelně klidně.

známka  0 : Pes trvale tahá vodítko nebo je stále hlasitý.

 

Práce na barvě jako práce na řemenu na večerní stopě (limit 60 minut)

Pachové práce se přezkušují na večerní stopě minimálně 900 kroků dlouhé. Při těžkém terénu může být začátek stopy přeložen až do 100 m mimo les. Stopa musí být stará 12 – 18 hodin. Začátek stopy se vyznačí barvou a úlomky větví. Na konci stopy se volně položí kus spárkaté zvěře. Pes může být nasazen

 • Stopa se pokládá jednotně tj. tupováním nebo kapáním barvou z divočiny ¼ litru nebo vepřové krve. Na všechny stopy se použije barva ze stejného druhu.
 • Stopu musí pokládat rozhodčí.
 • Umělá stopa zraněné zvěře musí vést prvních 50 metrů přímo,musí mít 2 lože a 2 tupoúhlé kličky,je nutné dbát na to,aby klička nebyla položena v místě lože.
 • Stopa musí mít od sousedních stop  odstup nejméně 150 kroků.
 • Pes se musí dostat ke kusu po čisté práci na řemenu.
 • Během práce smí vůdce svého psa,znovu nasadit,nikoliv korigovat.
 • Vůdce může být rozhodčím dvakrát odvolán k znovu zahájení práce.
 • Odvolání snižuje hodnocení.
 • Při známkování je třeba brát zřetel na jistotu práce na stopě,schopnost psa koncentrace,ochota hledat a celkový způsob spolupráce vůdce a psa.
 • Při nedostatečné práci mohou rozhodčí práci předčasně ukončit.

 

Vyhledání a chování u střelené zvěře ( limit 10 minut)

Disciplína se zkouší samostatně. Zkouška se  má provést s černou zvěří,která se řádně zašije a v době zkoušek není zmrazená. Posuzuje se,zda pes hlavně nenačíná zvěř. Pes se vypustí se vzdálenosti 100 kroků proti větru od založené černé zvěře ve vhodném řidším porostu,aby rozhodčí mohli posoudit práci psa. Vůdce zůstane na místě vypuštění psa.

 

Známkou  4 : se hodnotí chování psa,který projeví nebojácnost,případně vzrušení a zájem o

                      ulovenou zvěř tím,že ji zaštěkává, kouše – ale nenačíná, očichává apod.Pes má 

                      zůstat u zastřelené zvěře a vyčkat příchodu vůdce,nebo po ověření zvěře se

                      vrátit k vůdci do 3 minut.

Známkou  3 : se hodnotí chování psa ,který  projeví nebojácnost,vzrušení a zájem o ulovenou

zvěř,ale nevyčká u kusu nebo se do 3 minut nevrátí k vůdci.

Známkou  2 : se hodnotí chování psa,který projeví malý zájem o zvěř a nevyčká u kusu nebo

se do 3 minut nevrátí k vůdci.

Známkou  1 : se hodnotí chování psa,který o zvěř projeví minimální zájem,po očichání zvěře

                    od ní odejde a jde hledat.

Známkou  0 : se hodnotí pes,který se bojí ke zvěři přiblížit,nebo pes vytrhává kusy zvěřiny

                      a polyká je – načíná.

 

Za  hlášení nebo jeho oznámení se připočítává až 5 bodů.

 

Přinášení vlečené srstnaté zvěře (limit 10 minut)

Tato zkouška se provádí v otevřeném terénu. Přinášení jednoho králíka se přezkušuje na vlečce(stopě) 200 kroků dlouhé opatřené dvěma oblouky.

 • stopu pokládá rozhodčí, na konci se králík  volně odloží a uvolní  z vlečného lana. Rozhodčí  stopy se vzdálí v jejím směru a schová se tak, aby ho pes zrakem nedokázal zjistit.
 • rozhodčí  se může vzdálit z úkrytu jen na zavolání.
 • jednotlivé vlečky(stopy) se kladou v minimální vzdálenosti 150 kroků od sebe.
 • při nasazení psa na stopu je vůdci dovoleno vést psa do 20 kroků na řemenu.
 • psa je možno na vlečku(stopu) nasadit maximálně 3x , každé nasazení snižuje hodnocení.
 • pes,který po prvním nalezení zvěř nepřinese,nemůže zkoušku složit.
 • pes,který načíná a který zahrabává (hrobař) je ze zkoušky vyloučen.

 

Kriteria hodnocení :  radost z práce,úchop,přinesení a korektní předání kusu.

 

Přinášení vlečené pernaté zvěře (limit 10 minut)

Tato zkouška se provádí v otevřeném terénu. Zkouší se přinášení jednoho kusu pernaté zvěře (koroptev,bažant,holub,kachna či lyska) ze 150 kroků dlouhé vlečky(stopy) opatřené dvěma úhly.

 • vlečku (stopu) pokládá rozhodčí a na konci se volně odloží pernatou zvěř a uvolní ji z vlečného lana, to nesmí  psovi bránit při uchopení  pernaté zvěře. Rozhodčí se vzdálí ve směru vlečky(stopy) a schová se tak,aby ho pes zrakem nezjistil.
 • rozhodčí  se může vzdálit z úkrytu jen na zavolání.
 • stopy se pokládají s odstupem minimálně 150 kroků.
 • při nasazení je vůdci dovoleno vést psa do 20 kroků ne řemenu.
 • psa je možno na vlečku(stopu) nasadit maximálně 3x , každé nasazení snižuje hodnocení.
 • pes,který nalezenou zvěř nepřinese,nemůže složit zkoušku.
 • pes ,který načíná a který hrobaří je ze zkoušky vyloučen.

Kriteria hodnocení : radost z práce, úchop,donáška a korektní předání kusu.

 

Přinášení pernaté zvěře (limit 10 minut)

Jeden kus pernaté zvěře (koroptev,bažant,holub,kachna nebo lyska) se odhodí do vzdálenosti 30 metrů do řepného pole,brambořiště,travního porostu nebo úhoru.

 • pes nesmí odhození zpozorovat.
 • vůdce musí psa pokud možno proti větru odepnout a dát povel k hledání.
 • psa je možné ze stanoviště řídit.
 • několikeré a silné působení vůdce snižuje hodnocení.
 • nalezený kus musí pes svému vůdci přinést a korektně předat.
 • pes,který nalezený kus nepřinese,nemůže zkoušku složit.
 • každý pes musí mít možnost hledat v terénu,který je prohledáván poprvé.
 • pes,který načíná nebo hrobaří je ze zkoušky vyloučen.

 

 

 

 

Přinášení kachny z hluboké vody (limit 10 minut)

Kachnu je pokud možno hodit co nejdále na hlubokou vodu s rákosovým porostem. Pes musí být donucen plavat, přičemž vůdce jednou vystřelí. Pes může sledovat hození kachny na vodu,ale kachnu ležící na hladině nesmí vidět.

 

Hodnocení

Známkou  4 : pes nalezne kachnu,přinese ji nejkratší cestou,sedne si a korektně odevzdá.

Známkou  3 : pes nejdříve odloží nalezenou kachnu na břeh,otřese se nebo ji neodevzdá

                      korektně.

Známkou  2 : k hledání musí být pes opakovaně pobízen povely. Několikrát nalezenou kachnu

                      odloží nebo jí přináší pod silným nátlakem. Pes kňučí.

Známkou  1 : pes má vážné potíže s nalezením kachny nebo s s jejím uchopením.

Známkou  0 : pes po prvním nalezení kachnu nepřinese.

 

 

Vlečení lišky z nory (limit 5 minut)

 1. na volno
 2. na řemeni

Tato zkouška se provádí v noře určené k vleku o délce 6 m, (ve standardní umělé noře to znamená mezi prvním kotlem a „komínem“)světlém průřezu 18x20 cm.

 

 • liška se  protáhne norou tak,aby na konci byla odložena hlavou proti psovi.Byla-li

použita šňůra,před zahájením práce psa se uvolní .

 • vůdce se musí před zahájením práce rozhodnout,zda bude pracovat na vodítku

nebo na volno.

-    vůdce může psa tak dlouho povzbuzovat až se zmocní lišky.

 

Pes,který nevleče může obdržet pouze III. cenu,musí však při  „odložení a střelbě“ dosáhnout hodnocení dostatečný (známka 2 při odložení na volno,popř. známka 3 při odložení na vodítku).

 

Hodnocení 

 

Známka  4 : Tuto známku obdrží pes,který v předepsaném čase vyvlekl lišku alespoň tak aby

                     její hlava byla vidět na začátku vlečné nory. Jedno opuštění nesnižuje hodnocení.

Známka  3 :  Požaduje se stejný výkon jako pro známku 4,došlo však ke dvěma či třem

                     opuštěním nory nebo je vůdce nucen délkou celé paže lišku z nory vytáhnout.

Známka  2 :  Jestliže pes lišku zcela nevyvleče,minimálně však vleče 4 – 5 m a k vytažení je

                     zapotřebí jiných pomocných prostředků nebo pes více než třikrát opustí noru.

Známka  1 :  Velmi průměrný výkon,přičemž je noru třeba otevřít,protože se pes dostal za

                     lišku a bez tohoto otevření by se ven nedostal. Nato po opětovném nasazení

                     vleče v rozsahu známky 2.

Mezinárodní zkouška teriérů – práce po výstřelu (CACIT)

Předmět

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Max. počet bodů

Počet bodů

poznámka

 

 

I.

II.

III.

 

 

 

 

1. vodění na řemeni

3

2

1

2

8

 

 

2. Šoulačka  nebo následování

a) následování

 

b) šoulačka

 

3

 

3

 

2

 

2

 

1

 

1

 

2

 

4

 

8

 

16

 

 

3. odložení se s střelbou

 1. na volno
 2. na řemeni

 

3

3

 

2

2

 

1

1

 

4

1

 

16

4

 

 

4. práce na barvě

3

2

1

6

24

 

 

5. vyhledání a chování u střelené zvěře

 

3

2

1

5

20

 

+ 5

6. přinášení vlečené srstnaté zvěře

3

2

1

4

16

 

 

7. přinášení vlečené pernaté zvěře

3

2

1

4

16

 

 

8. přinášení  pernaté zvěře

3

2

1

4

16

 

 

9. přinášení kachny z hluboké vody

3

2

1

4

16

 

 

10. vlečení lišky z nory

a) volně

b) na řemeni

 

2

2

 

1

1

 

0

0

 

4

2

 

16

8

 

 

maximální počet bodů

 

 

 

 

196

 

 

nejnižší počet bodů pro cenu

100

66

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tento web používá soubory cookies,

a to k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Jeho používáním s tím souhlasíte.

Souhlasím